Hcare ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผลิตภัณฑ์ Best Bix & Product Awards 2022

Hcare ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผลิตภัณฑ์ Best Bix & Product Awards 2022


Hcare ได้รับรางวัลยกย่องเป็นผลิตภัณฑ์ Best Bix & Product Awards 2022

วันที่ 23 มกราคม 2565 แบรนด์ Hcare ผลิตภัณฑ์ Hcare Plus ได้รับคัดเลือกให้เป็นธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปี 2565 ในรางวัล Best Bix & Product Awards 2022 และได้รับการยกย่องในการพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ