5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด

5 สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด


1. โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตลำดับต้นๆของคนไทย โดยในปี 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 58,681 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี การเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดส่วนใหญ่จะเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด

2. โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นการเรียกโดยภาพรวมเท่านั้น ในความเป็นจริงมีโรคและสาเหตุของการเกิดโรคหัวใจที่แตกต่างกันออกไป เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคลิ้นหัวใจ โรคเยื่อหุ้มหัวใจ โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด เป็นต้น

3. โรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะสามารถรักษาด้วยเทคนิคทางการแพทย์ได้ แต่การป้องกันและการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะสามารถทำได้ง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียเวลาไปกับการรักษาตัว เพียงแค่เลือกรับประทานอาหาร ลดอาหารหวานจัด เค็มจัด มันจัด ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้แล้ว

4. น้ำมันมะพร้าวไม่ได้ดีหัวใจหรือลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ ถึงแม้ว่าน้ำมันมะพร้าวจะมีกรดไขมันสายปานกลางสูง (MCFA) ที่ร่างกายสามารถดูดซึมได้เร็ว แต่จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Circulation ก็พบว่า น้ำมันมะพร้าวมีแนวโน้มเพิ่ม LDL ได้เมื่อเทียบกับน้ำมันอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากน้ำมันมะพร้าวแล้ว น้ำมันหมู และน้ำมันปาล์ม ก็ควรหลีกเลี่ยงด้วยเหมือนกัน เนื่องจากมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัวสูงมาก

5. การรับประทานถั่วเปลือกแข็งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ มีงานวิจัยที่ทำการศึกษาผลของการรับประทานถั่วต่ออุบัติการณ์การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ซึ่งการศึกษานี้ทำในอาสาสมัครจำนวน 16,217 คน โดยพบว่ากลุ่มที่เพิ่มการรับประทานถั่วเปลือกแข็งสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ 11% และช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดได้มากถึง 25% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้เพิ่มปริมาณการรับประทานถั่วเปลือกแข็ง

อ้างอิง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. จำนวนและอัตราตายด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

Nithya Neelakantan, et al. The Effect of Coconut Oil Consumption on Cardiovascular Risk Factors. Circulation. 2020;141(10):803-814.

Gang Liu, et al. Nut Consumption in Relation to Cardiovascular Disease Incidence and Mortality among Patients with Diabetes Mellitus. Circulation Research. 2019;124(6):920-929