นโยบายความเป็นส่วนตัว

          แพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ (www.hcarethailand.com) และ/หรือช่องทางให้บริการอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ( ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า “hcarethailand”) hcarethailandตระหนักและให้ความสำคัญในความเป็นส่วนตัว และการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานบริการต่างๆของ hcarethailand (ผู้ใช้งาน หมายความรวมถึง ผู้ที่ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้กับ hcarethailand ไม่ว่าช่องทางใดๆก็ตาม และ/หรือกรณีผู้เข้าเยี่ยมชมช่องทางการขายต่างๆของ hcarethailand การบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ hcarethailand มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างฐานประวัติของผู้ใช้งานในการเข้ารับบริการของ hcarethailand เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับการบริการที่ดีที่สุดและเพื่อพัฒนาการประสิทธิภาพในการให้บริการของ hcarethailand ให้ดียิ่งขึ้นไป hcarethailand จะเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้เท่าที่จำเป็นภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ในประเทศไทยเพื่อใช้ในการติดต่อผู้ใช้เพื่อแจ้งบริการ สถานะการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่ง และจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการของ hcarethailand เช่น การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าเพื่อแจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ใช้งานหากสินค้าเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง เป็นต้น เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งานกรุณาอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อเข้าใจว่า hcarethailand จะการบันทึก จัดเก็บ เปิดเผย โอน รักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเพื่อจุดประสงค์ใด มีรายละเอียดต่างๆดังนี้

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อผู้ใช้งาน เข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการขายของ hcarethailand ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด และได้ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก ถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และถือว่าผู้ใช้งานยินยอมให้ hcarethailand เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งาน โดย hcarethailand ยืนยันว่าจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับผู้ใช้งาน และเท่าที่ผู้ใช้งานสมัครใจเท่านั้น ดังนี้ hcarethailand ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามความเป็นจริง หากผู้ใช้งานเลือกที่จะไม่อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูล หรือส่งผ่านให้บุคคลที่สาม (ในที่นี้ได้แก่ ผู้ให้บริการขนส่งซึ่ง hcarethailand ใช้บริการนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งาน) hcarethailand อาจไม่สามารถให้บริการผู้ใช้งานได้ตามกระบวนการปกติ ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าใช้งานผ่านทางช่องทางการขายของ hcarethailand ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด แต่ไม่ประสงค์จะทำการลงทะเบียนสมาชิกกับ hcarethailand นั้นถือว่าผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เช่นกัน แต่ hcarethailand จะเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการกับข้อมูลของผู้ใช้งานที่ไม่ได้สมัครสมาชิกได้เท่าที่ปรากฎในการเข้าใช้งานเท่านั้น

 

– ข้อมูลที่รวบรวมและเหตุผลที่รวบรวม

บริษัทได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่ผู้รับบริการทดลองสินค้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทหรือให้ข้อมูลใดๆ แก่บริษัทรวมถึงชื่อและนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์, อีเมลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขประจำตัวประชาชน และข้อมูลการเรียกเก็บเงิน (เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลการเรียกเก็บเงิน) หมายเลขบัตรเครดิต, ชื่อผู้ถือบัตรและวันหมดอายุของบัตร) ข้อมูลผลิตภัณฑ์, แผนธุรกิจ, กลุ่มลูกค้า, ข้อมูลบริษัท, กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้รับบริการทดลองสินค้าสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลแก่บริษัทได้ แต่โดยทั่วไปข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้รับบริการทดลองสินค้าจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ผู้รับบริการทดลองสินค้าได้รับข้อเสนอพิเศษที่เกี่ยวข้องจาก บริษัท และพันธมิตร รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ในการเป็นใช้บริการทดลองสินค้า

 

ข้อมูลที่ hcarethailand จัดเก็บประกอบด้วย

1. ชื่อ-นามสกุล

2. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

3. ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า และออกใบเสร็จรับเงิน

4. อีเมล์

5. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

6. วัน/เดือน/ปี เกิด

7. เพศ

 

นอกจากนี้หากผู้ใช้งานติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่แจ้งหน้า web ของ hcarethailand เพื่อสั่งซื้อสินค้า ติดต่อสอบถาม หรือต้องการให้แก้ปัญหาผ่านทางโทรศัพท์ hcarethailand จะเก็บข้อมูลเสียงของผู้ใช้งานที่ติดต่อผ่านช่องทางอื่น ๆ ที่แจ้งหน้า web เพื่อตรวจทานความต้องการที่ถูกต้องแม่นยำในการใช้บริการ และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการต่อไป ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อจัดการข้อมูลส่วนตัวหรือ การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลา ผ่านช่องทางต่างๆของ hcarethailand หากผู้ใช้งานให้ข้อมูลของบุคคลอื่นๆ แก่ hcarethailand ถือว่าผู้ใช้งานได้รับความยินยอม และได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลนั้น ๆ อย่างถูกต้องแล้ว hcarethailand จะไม่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลที่แท้จริง

หากผู้ใช้งานสมัครสมาชิก หรือเข้าใช้แพลตฟอร์มของ hcarethailand ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น การเชื่อมโยงบัญชีสมาชิกที่ให้ไว้กับ hcarethailand เข้ากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ให้ถือเสมือนผู้ใช้งานเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของ hcarethailand ด้วยตนเอง และ hcarethailand สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนที่เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลส่วนที่ผู้ใช้งานยินยอมเปิดเผย ที่ตั้งค่าไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของผู้ใช้งานนั้นได้

 

2. การใช้ข้อมูล และการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ถูกจัดเก็บไว้กับ hcarethailand จะถูกใช้ และส่งผ่านข้อมูลให้ผู้ให้บริการภายนอกเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานร้องขอ หรือได้รับความยินยอม และอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้

 

1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน เมื่อต้องการใช้บริการผ่านช่องทางของ hcarethailand

2. เพื่อดำเนินธุรกรรมในการสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า โดย hcarethailand จะส่งผ่านข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ให้บริการรับชำระเงิน และผู้ให้บริการขนส่งสินค้า เพื่อนำส่งสินค้าแก่ผู้ใช้งานตามกระบวนการสั่งซื้อสินค้าปกติ

3. เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้า

4. เพื่อใช้สำหรับการให้บริการที่เกี่ยวกับศูนย์บริการลูกค้า

5. เพื่อส่งข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดของ hcarethailand แก่ผู้ใช้งาน

6. เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นบนแพลตฟอร์มของ hcarethailand

7. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้งาน และพัฒนาการนำเสนอโครงสร้าง ข้อมูล เนื้อหา บนแพลตฟอร์มของ hcarethailand

8. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ hcarethailand

9. เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของ hcarethailand

 

อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ได้ ตลอดเวลาผ่านทางช่องทางต่างๆของ hcarethailand ทั้งนี้โปรดพึงระลึกเสมอว่าข้อมูลจำเป็นพื้นฐาน มีความสำคัญต่อการส่งมอบบริการจาก hcarethailand ให้ผู้ใช้งาน กรณีที่ hcarethailand ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ hcarethailand ใช้ข้อมูลนั้น อาจส่งผลต่อการนำส่งสินค้า การออกเอกสารซื้อ-ขาย หรือข้อมูลอื่นใด ที่ผู้ใช้งานต้องการได้

ในกรณียกเว้น hcarethailand อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน หาก hcarethailand มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า หากไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานอาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งานแก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

hcarethailand อาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอก หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมของผู้ใช้งานสำเร็จลุล่วง เพื่อการจัดการบริหารบัญชี หรือเพื่อการตลาดตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตามที่ hcarethailand เห็นสมควรว่าจำเป็น โดย hcarethailand คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานที่แบ่งปันสู่บุคคลภายนอก และผู้เกี่ยวข้องนั้นจะเก็บข้อมูลไว้โดยปราศจากการเข้าถึง การจัดเก็บ ใช้งาน และการเปิดเผย หรือกระทำการเป็นความเสี่ยงอย่างใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไว้เพียงเท่าที่ข้อมูลนั้นยังคงมีความจำเป็นต่อการบรรลุจุดประสงค์ข้างต้น

ในการดำเนินการพัฒนาธุรกิจ hcarethailand อาจต้องขยาย ห้างร้าน สาขาย่อย หรือ หน่วยธุรกิจ ต่าง ๆ ซึ่งในการทำธุรกรรมเหล่านั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงถือเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายโอนได้ แต่ยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีมาก่อน เว้นแต่ในกรณีที่ลูกค้าได้ให้ความยินยอมเป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ หากมีกรณีที่บริษัทหรือสินทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทถูกเข้าถือครอง ข้อมูลของลูกค้าก็ย่อมเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกถ่ายโอนไปด้วยเช่นกัน

 

3. สิทธิของ hcarethailand ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้งานยินยอม และอนุญาตให้ hcarethailand เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานต่อหน่วยงานของรัฐที่ได้รับอนุญาต หรือเจ้าของที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ หาก hcarethailand มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่า มีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อปฎิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการจัดการทั้งด้วยความสมัครใจ หรือความจำเป็น เพื่อให้ความร่วมมือแต่หน่วยงานภาครัฐตามคำสั่ง หรือกระบวนการสืบสวนของรัฐ ผู้ใช้งานยอมรับและยืนยันว่าผู้ใช้งานจะไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียน ต่อบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

 

4. สิทธิและการเข้าถึงของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของ hcarethailand ดังต่อไปนี้

 

1. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

2. สิทธิขอให้ hcarethailand ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

3. สิทธิในการถอนความยินยอมที่ให้ hcarethailand รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน รวมถึงการลบข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กรณี hcarethailand ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผู้ใช้งานไม่อนุญาตให้ hcarethailand ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน hcarethailand อาจจะไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการ ที่ผู้ใช้งานสั่งซื้อให้กับผู้ใช้งาน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับผู้ใช้งานอีกต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของคำคัดค้านของผู้ใช้งาน ทาง hcarethailand ขอสงวนสิทธิโดยชัดแจ้งในการใช้สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของ hcarethailand ในกรณีดังกล่าว

 

ผู้ใช้งานสามารถสอบถาม ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ว่ามีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ได้ตลอดเวลา โดยเข้าเมนู “บัญชีผู้ใช้” ของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นของ hcarethailand หรือสามารถสอบถามได้จากระบบ Call Center 02-0263581 หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆที่ปรากฏหน้า web ของ hcarethailand เพื่อขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงกรณีการถอนความยินยอมด้วย นอกจากนี้ hcarethailand จะดำเนินการแบ่งปันการแก้ไขข้อมูลที่เกิดขึ้นกับข้อมูลของผู้ใช้งานให้กับบุคคลภายนอกและผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่ง hcarethailand ได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปแล้ว หากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานยังคงจำเป็นต่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น

 

5. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานการเข้าถึง และการแก้ไขข้อส่วนส่วนบุคคลของท่าน

hcarethailand คำนึงถึงความปลอดภัย และมีนโยบายด้านความมั่นคงของข้อมูลอย่างชัดเจน ที่จะจัดเก็บข้อมูลส่วนของบุคคลที่ผู้ใช้งานได้ให้ไว้กับแพลตฟอร์มของ hcarethailand จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน โดยวิธีการ

 

1. จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

2. บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

3. ทำลายข้อมูลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย เมื่อข้อมูลนั้นไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปในทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

 

หมายเหตุ : ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้งานที่ใช้สำหรับยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆของ hcarethailand ถือเป็นสมบัติส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานต้องเก็บรักษาไว้อย่างเป็นความลับ และควรปฎิบัติตามคำแนะนำการตั้งรหัสผ่านที่มีความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ห้ามไม่ให้แบ่งปันรหัสผ่านของผู้ใช้งานนี้แก่ผู้ใด หากผู้ใช้งานแบ่งปันรหัสผ่านให้กับผู้อื่น hcarethailand ถือเป็นการกระทำโดยความยินยอมโดยสมัครใจของตัวผู้ใช้งานเอง ความรับผิดชอบต่อการกระทำใด ๆ รวมทั้งบรรดาผลที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีของผู้ใช้งาน ถือเสมือนผู้ใช้งานเป็นผู้กระทำการนั้นเอง หากผู้ใช้งานปล่อยให้รหัสผ่านของผู้ใช้งานเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ของผู้ใช้งานที่ให้ไว้กับ hcarethailand ดังนั้น หากรหัสผ่านของผู้ใช้งานมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเป็นที่ล่วงรู้ ผู้ใช้งานควรติดต่อ hcarethailand ทันที หรือทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์มของ hcarethailand ที่ผู้ใช้งานใช้งานอยู่ และภายหลังการใช้งานแพลตฟอร์มของ hcarethailand เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานต้องปิดโปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต หรือแอปพลิเคชั่นทุกครั้ง

 

6. ผู้เยาว์(บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี)

hcarethailand คำนึงถึงการใช้มาตรการป้องกันเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ดังนี้ hcarethailand ขอเรียนให้ทราบว่า hcarethailand ไม่มีนโยบายให้บริการการสมัครเป็นตัวแทนให้กับผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายในการใช้บริการต่างๆ ของ hcarethailand และ hcarethailand จะไม่จัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เยาว์โดยมิได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หากผู้ใช้งานเป็นบุคคลดังกล่าวและได้ใช้บริการการสมัครเป็นตัวแทน ลงทะเบียน กับ hcarethailand หากภายหลัง ตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย hcarethailand ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีของผู้ใช้งานนั้นๆ

 

7. การจัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์

hcarethailand อาจจะใช้คุกกี้ บริการ Google Analytics, Firebase หรือ เทคโนโลยีอื่นใดในการเก็บข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้งานให้สามารถใช้บริการและเข้าถึงการบริการได้ดีขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีความเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น เมื่อผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆ ของ hcarethailand จะบันทึกข้อมูลที่โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งานส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้รวมถึง

 

1. IP address, Cookie ID, IMEI ของคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ

2. โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ต

3. เว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าเยี่ยมชมก่อนจะมาที่แพลตฟอร์มของทางบริษัท

4. หน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชมบนแพลตฟอร์มของบริษัท

5. เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมหน้าเว็บนั้น ๆ สินค้า

6. ข้อมูลที่มีการค้นหาบนแพลตฟอร์มของทางบริษัท รวมถึง เวลาและวันที่ที่เข้าชม และข้อมูลทางสถิติอื่น ๆ

7. ข้อมูลที่ตั้ง (Location Data)

8. พฤติกรรมการชมเว็บเพจ

9. ระบบปฏิบัติการที่เข้าใช้งาน

 

ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บไว้เพื่อทำการวิเคราะห์และประเมิน เพื่อช่วย hcarethailand ในการปรับปรุงช่องทางการให้บริการบนแพลตฟอร์มของ hcarethailand และการให้บริการ hcarethailand อาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ ในบางคราวเพื่อช่วยให้ hcarethailand หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อช่วย hcarethailand ปรับปรุงและบริการ ที่hcarethailand นำเสนอ หรือช่วยให้ hcarethailand มอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่ hcarethailand ส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้ hcarethailand สามารถจดจำอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือบนช่องทางแพลตฟอร์มของ hcarethailand จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในของ hcarethailand อาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่ผู้ใช้งานเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่ผู้ใช้งานเข้าไปชมด้วย บริการ Google Analytics อาจถูกรวมอยู่ในบริการและแพลตฟอร์มของทาง hcarethailand โดยจะช่วยให้ hcarethailand สามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่เข้ามาชมหน้าเว็บเหล่านี้ และให้ hcarethailand เข้าใจถึงความชอบและความสนใจของผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

 

8. สแปม สปายแวร์ หรือไวรัส

hcarethailand ไม่อนุญาตให้มีการใช้ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส บนแพลตฟอร์มของ hcarethailand หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งเกี่ยวกับข้อความที่น่าสงสัยเข้าข่ายสแปมที่อ้างถึง hcarethailand ไปยังอีเมล์ของผู้ใช้งาน กรุณาติดต่อ 02-0263581 (Call-center)

 

9. การติดต่อ hcarethailand

หากผู้ใช้งานต้องติดต่อ hcarethailand เพื่อการเพิกถอนความยินยอมของผู้ใช้งานที่ให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานมีข้อสงสัย ข้อติชมหรือข้อร้องเรียนใด ๆ หรือผู้ใช้งานต้องการความช่วยเหลือในการใช้งาน โปรดติดต่อ Call Center โทร02-0263581(จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.)

 

10. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

1. โปรดอ่านเงื่อนไขและทำความเข้าใจการให้บริการที่ระบุถึงการใช้งาน การปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่ควบคุมการใช้งานบริการของ hcarethailand รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. hcarethailand อาจมีการปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงาน ของ hcarethailand ดังนี้ hcarethailand ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขและรายละเอียดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การแก้ไข เปลี่ยนแปลงดังกล่าว hcarethailand จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบผ่านช่องทางการขายของ hcarethailand ต่อไป

          นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ใช้เฉพาะบนหน้า web หรือ สมาร์ทโฟน หรือ App หรือ อุปกรณ์ใด ๆ ของ hcarethailand ที่อาจจะเกิดในภายภาคหน้า เท่านั้น ทาง hcarethailand ไม่มีนโยบายความเป็นส่วนตัว เป็นอย่างอื่น ที่นอกเหนือจากข้อความดังกล่าว

Copyright © 2021 HCare Thailand Official